HOME About  CFS  Division Device Research Cooperation Information CONTACT US

Nuclear Fusion and Plasma Physics   

 2017 Vol.37 No.2

CONTENTS and SUMMARY

 

Plasma Physics
 

Negative viscosity damping of zonal flows in tokamak edge turbulence

………………………………………………………………………………………………… HU Shi-lin, LI Ji-quan (125)

 

Influence of electric current caused by magnetic island rotation on neoclassical tearing modes

…………………………………………………………………………………………  WANG Feng, QU Hong-peng (131)

 

Effect of turbulence Reynolds stress and density perturbation on poloidal momentum transport

 ……………………………………………………………………………GUO Dong, NIE Lin, WU Yi-fan, YUAN Bo-da,

 LONG Ting, KE Rui, GONG Shao-bo, XU Min (137)

Application of quartz crystal microbalance on HL-2A tokamak

 ………………………………………………………………………  ZENG Xiao-xiao, CAI Lai-zhong, WU Ting (144)

 

 

Nuclear Fusion Engineering and Technology

 

Acceleration of real-time equilibrium reconstruction on HL-2A device

…………………………………………………………………………………………  LING Fei, XIA Fan, MA Rui (152)

 

GPU parallelization of HL-2A plasma real-time equilibrium reconstruction

 …………………………………………………………………………… MA Rui, XIA Fan, LING Fei, LI Jia-xian (159)

 

Activation calculation analysis for China helium cooled ceramic breeder test blanket system

……………………………………………………………………     CAO Qi-xiang, ZHAO Feng-chao, WU Xing-hua,

WANG Xiao-yu, FENG Kai-ming, Michael Loughlin (167)

 

Numerical modeling packing structures of Li4SiO4 pebble bed for HCCB-TBM

……………………………………………………………………………… GONG Bao-ping, FENG Yong-jin, LIU Yang,

LIAO Hong-bin, WANG Xiao-yu, FENG Kai-ming (173)

 

Influence of shape on copper base central solenoid’s cooling effect

…………………………………………   HUANG Zhuo-cheng, LUO Tian-yong, ZHANG Guo-shu, LIU Jian (181)

 

Thermal fatigue failure behavior on Be/Cu joint of ITER first wall after enhanced heat flux test

…………………………………………………………………………………   LIU Dan-hua, WANG Ping-huai, LI Qian,

 YANG Bo, JIN Fan-ya, CHEN Ji-ming, ITER Shield Blanket Team (188)

 

Analysis and optimization of response delay of EAST RMP power supply

……………………………………………………………………………………………………   CHEN Kun, GAO Ge (194)

 

Optimal design of RMP coil power supply in EAST

…………………………………………………………  SONG De-yong, GAO Ge, FU Peng, SHENG Zhi-cai (199)

 

AC insulation monitoring technology for EAST fast control power supply

……………………………………………………………………  HUANG Hai-hong, CAO Yu-xi, WANG Hai-xin (204)

 

Feedback control system of PSM high voltage power supply

………………………………………………………  LONG Chao-lei, WANG Ying-qiao,YAO Lie-ying, WANG Ya-li,

LI Qing, MAO Xiao-hui, LI Wei-bin, REN Qing-hua (210)

 

Vacuum performance analysis of EAST in-vessel viewing system

………………………………………………………………………… XU Lie-zhi, YAO Da-mao,ZHOU Zi-bo, CAO Lei,

YU Yao-wei, DU Liang, EAST Contributors (215)

 

New control system of divertor power supply system based on JRFT

………………………………………………………………………………  WAN Kuan-hong, CHEN Zhi,ZHENG Wei,

 ZHANG Ming,  ZHENG Guo-zhen, LI Yang (220)

 

Electrode layout simulation for JAEA 10A multi-cusp source discharge

………………………………………………………………………     LIAO Peng, YIN Mao-wei, WU Yong-cun (226)

 

Influence of helium state on electrical properties of room temperature insulation breaks for superconducting tokamak

………………………………………………………………………… FANG Lin-lin, PAN Wan-jiang, ZHU Yun-feng,

WU Cheng, CAO Yi, CHEN Huang (232)

 

 
Non-Fusion Plasma Applications
 

NO removal from coal-combustion flue gas with dielectric barrier discharge non-thermal plasma

………………………………………………………………………………………………………GUO Bin, LUAN Tao (236)

 

Technology on spheroidization chromium powders with inductively coupled thermal plasma

…………………………………………………………………     CHEN Lun-jiang, CHEN Wen-bo, LIU Chuan-dong,

 CHENG Chang-ming, TONG Hong-hui (244)

 


 


 

 


 

  ISSN0254—6086CN51—11
  Chief Editor: Li Zhengwu
P.O.Box 432 Chengdu China
E-MAIL zhangl@swip.ac.cn

Year

   
   
  2017 Vol.37 No 2
2017 Vol.37 No 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Internet Center of CFS : E-mail:CFSweb@swip.ac.cn
Web Site: www.swip.ac.cn/cfs/english