HOME About CFS  Division Device Research Cooperation Information CONTACT US
   
  Tokamak Machine and Vacuum Technology Division  
 
......................................................

Tokamak Machine and Vacuum Technology Division

Liu,Dequan

Head, Research Professor

                                      E-mail: liudq@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Cao,Zeng

Deputy Head, Research Professor

                                      E-mail: caoz@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Cai,Lijun

Deputy Head,

                                      Email: cailj@swip.ac.cn

----------------------------------------------------------------Luo,Tianyong

Deputy Head, Associate Research Professor

                                      Email: luoty@swip.ac.cn

-----------------------------------------------------------------

Liu,Xiaolong

Deputy Head, Associate Research Professor

                                      Email: liuxl@swip.ac.cn

-----------------------------------------------------------------

 

Li,Guangsheng

Senior Engineer

                                      E-mail: leegsh@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Ran, Hong

Research Professor    

                                      Email: ranhong@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Fu,Youkun

Research Professor

                                      Email: fuy@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Shan, Yanong

Senior Engineerr

                                      E-mail: shanyn@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Zou,Hui

 

                                      E-mail: zouh@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Xie,Yanfeng

Senior Engineer

                                 E-mail: xieyf@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Lu,Ping

Senior Technician

                                      E-mail: luping@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Cai,Xiao

Engineer

                                      E-mail: caixiao@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Tang,Fangqun

Senior Experimentalist

                                      E-mail: tangfq@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Tian,Peihong

Engineer

                                      E-mail: tianph@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Jiang,Jiaming

Engineer

                                      E-mail:jiangjiaming@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Cui,Chenghe

Senior Experimentalist

                                      E-mail: cuich@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Huang, Xiangmei

 

                                      E-mail:huangxm@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Gao,Xiaoyan

Engineer

                                      E-mail: gaoxy@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Zhu,Genliang

Research Professor

                                      E-mail: zhugl@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Li,Yong

 

                                      E-mail: yongli@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Qiao,Tao

Associate Research Professor

 

                                      E-mail: qiaotao@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Lin Tao

Engineer

                                      E-mail: lintao@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Liu, Jian

Ph.D, Associate Research Professor

 

                                      Email: liujian@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Qui, Yin

Engineer

                                      E-mail: quiy@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Xu,Hongbing

 

                                      E-mail: quiy@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Yuan, Baoshan

Research Professor

                                      E-mail: yuanbs@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------Liu, Tao

 

                                      E-mail: liut@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Hou, Jilai

 

                                      E-mail: houjl@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Yuan, Yinglong

 

                                      E-mail: yuanyl@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

   
 
......................................................
         
   
Internet Center of CFS : E-mail:CFSweb@swip.ac.cn
Web Site: http://www.swip.ac.cn/cfs/english