HOME About CFS  Division Device Research Cooperation Information CONTACT US
   
  Fusion Reactor Technology Division 
 
......................................................
Fusion Reactor Technology Division

 

Wang,Xiaoyu

Deputy Head, Research Professor

                                        E-mail: wangxy@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Wang,Pinghuai

Deputy Head       

                                        E-mail: wangph@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Chen, Yanjing

PhD Assistant Head (Administration), 

                                        E-mail:  chenyj@swip.ac.cn

-----------------------------------------------------------------

Zhang, Long

PhD Assistant Head

                                        E-mail:  zhanglong@swip.ac.cn

-----------------------------------------------------------------

 

Feng,Kaiming

Deputy Chief Engineer,Research Professor               

                                        E-mail: fengkm@swip.ac.cn        

-------------------------------------------------------------------

 

Wu Jihong

Research Professor

                E-mail: wujh@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Zhang,Guoshu

Research Professor

                E-mailzhanggs@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Li Zaixin

Associate Research Professor

                E-mail: lizx@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Hu,Gang

Associate Research Professor

                E-mailhugang@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Kang Weishan

Associate Research Professor

                E-mail: kangws@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Zhao Zhou

Associate Research Professor                                                        E-mail: chaozhou@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Yuan,Tao

Assistant Researcher

                E-mailyuantao@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Ye,Xingfu

Assistant Researcher

                E-mailyexingfu@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

 

Wang,Fen

Engineer

                E-mailwangf@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Cao,Qixiang

Assistant Researcher

                E-mailcaoqx@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Wang,Qijie

Assistant Researcher

                E-mailwangqj@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Liu,Danhua

Assistant Researcher

                E-mailliudh@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Zhang,Long

Postdoctoral, Research Assistant Professor

                E-mailzhanglong@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Xiang,Bin

Research Assistant Professor

                 E-mailxiangb@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Deng Ying

Assistant Engineer

                E-mail: dengy@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

Wu,Xinghua

Research Assistant Professor           

                                        E-mailwuxh@swip.ac.cn

-------------------------------------------------------------------

 

 

......................................................
     
   
Internet Center of CFS : E-mail:CFSweb@swip.ac.cn
Web Site: http://www.swip.ac.cn/cfs/english